Proverbs | Kawikaan


Proverbs

Proverbs

Kawikaan 3:5-6

5Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, At huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan:
6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad, At kaniyang ituturo ang iyong mga landas.

Proverbs

Proverbs

Kawikaan 2:20

20 Upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao, At maingatan ang mga landas ng matuwid.

(Visited 314 times, 1 visits today)